แทงมวยออนไลน์.

“วิทยสิริเมธี VISTEC” เดินหน้าขับเคลื่อนบัณฑิตนักวิจัย ร่วมสานฝันอนาคตประเทศ

“สถาบันวิทยสิริเมธี หรือ VISTEC” เดินหน้าต่อเนื่อง ขับเคลื่อนบัณฑิตนักวิจัย บ่มเพาะองค์ความรู้ “นวัตกรรมและเทคโนโลยี” ร่วมสานฝันอนาคตประเทศ

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกยุคใหม่ ทำให้ประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนากำลังคนของชาติให้มีมาตรฐานและทักษะความสามารถเทียบเท่ากับนานาชาติ แน่นอนว่า “ทรัพยากรคน” คือกำลังและรากฐานสำคัญที่จะนำประเทศไทยไปสู่เป้าหมายดังกล่าว

เพื่อสร้างบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ดีในระดับโลก ให้สามารถสร้างและใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ เพื่อประโยชน์ในการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน นำมาสู่การก่อตั้ง “สถาบันวิทยสิริเมธี” (Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology : VISTEC) ขึ้น เพื่อเป้าหมายเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับโลกของประเทศไทย ที่ไม่เพียงเพื่อรองรับกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก หากยังเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่การเป็น “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี”

การศึกษาไทย

บนพื้นที่กว่า 3,454 ไร่ ของ วังจันทร์วัลเลย์ (Wangchan Valley) ในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง สถาบันแห่งนี้ถือเป็นอาณาจักรด้านการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ของประเทศอีกแห่ง ในเมืองนวัตกรรม Smart City ด้วยความตั้งใจให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก เน้นบ่มเพาะคนที่มีศักยภาพด้านการทำวิจัยโดยเฉพาะ โดยในแต่ละปี VISTEC ได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเฉพาะในด้านการวิจัยอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกับการได้รับพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้นจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานนาม “วิทยสิริเมธี” ซึ่งมีความหมายว่า “สถาบันแห่งผู้รู้ อันยอดเยี่ยมด้านวิชาวิทยาศาสตร์”

หากนับจากวันเปิดภาคการศึกษาในปี 2558 เป็นต้นมา สถาบันฯ มีนิสิตที่จบการศึกษาไปแล้วจำนวน 5 รุ่น สำหรับในปี 2564 นี้ มีผู้สำเร็จการศึกษาจาก “สถาบันวิทยสิริเมธี” จำนวน 30 คน โดยแบ่งเป็นระดับปริญญาเอก จำนวน 26 ราย และระดับปริญญาโท จำนวน 4 ราย และพระราชทานทุนการศึกษา “ศรีเมธี” ให้กับนิสิตที่มีผลการเรียนดีเยี่ยมจากสถาบันฯ จำนวน 4 ราย

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยัง วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันวิทยสิริเมธี เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ที่ผ่านมา ร่วมด้วย นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร นายกสภาสถาบันวิทยสิริเมธี ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. พร้อมกับคณะผู้บริหารและพนักงาน กลุ่ม ปตท. เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ ตำบลป่ายุบ ในอำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง